Elfiske

Elfiske 0+/100 m2  2006-2012

Elfiske vid Harabacken. Foto: Mikael Båth, 2012

Inom Ammarnäs FVO genomförs s.k. elfiske varje år i syfte att
dokumentera och övervaka fiskbeståndens status. Fiske med ström är
generellt förbjudet i Sverige enligt fiskelagen men dispens kan ges för
utbildad personal för vetenskapliga ändamål eller motsvarande. Elfiske
fungerar som så att man med en elektrisk elstav, som drivs av ett
motordrivet elaggregat eller batteri, strömsätter en radie om ca 2m vid
elstaven. Fisken både bedövas och attraheras av elektriciteten så att
man med en finmaskig håv kan samla in fiskarna.

Genom att fiska samma plats (lokal) vid samma tidpunkt under flera år
får man en uppfattning om fiskbestånden status och karaktär över
tiden. Normalt används elfiske i miljöövervakning men även som en
metod att mäta t.ex. genomförda fiskvårdsåtgärder. Elfiske som metod
lämpar sig bäst längs relativt grunda och strömmande
vattendragsavsnitt och normalt fångar man i lite bredare vattendrag
företrädelsevis små (unga) fiskar. De större individerna återfinns
som bekant ofta längs djupare partier (>0,5m) som inte går att elfiska.
Vid själva elfisket så samlas de fångade fiskarna i en hink av en
medhjälpare så att man kan väga och mäta samtliga individer. För att
elfisket skall ge ett så rättvisande resultat som möjligt så fiskas
samma lokal tre gånger och har man varit noggran och duktig bör man få
färre och färre individer för varje utfiskning (utfiskningsmetoden).
Därefter kan man med matematiskt statistik göra en relativt säker
betåndsuppskattning av yngre öring t.ex. Man kan då också med relativt
stor säkerhet dela upp individerna i årsklasser; årsungar benämns ofta
som 0+, dvs de är endast en sommar gammal och äldre individer (>0+).
För vandrande storöringbestånd, som Ammarnäsöring, är det vanligt
att årsungarna, de s.k. 0+, dominerar fångsten. Fisken återutsätts
efter mätning, vägning och tar inte skada vid varsam och korrekt
hantering.

Elfiske som metod ger mest trovärdiga data för revirhävdande fiskar
såsom lax- och öringungar. Beståndsuppskattningar för t.ex. harr kan
exempelvis göras med dykinventeringar.

 

oringar_nollplus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *