Om forskningsprojektet

Projekt Ammarnäsöring 2009-2012

Bakgrund

Att 2009 ansökte Vindelälvens Fiskeråd i samråd med Magnus och Ammarnäs FVO och Kraddsele FVO om ett Fiskeområdesprojekt för att ytterligare, kunna studera Ammarnäsöringen i syfte om få ytterligare kunskap om denna öringstam och med mål att uppnå en förbättrad förvaltning av denna.

Projektet beviljades och med finansiering från Fiskeområdet och Europeiska Fiskefonden kunde det genomföras under åren 2009-2012.
Ammarnäsöringen är en av de sista kvarvarande vilda storöringstammarna i landet.

Medelvikten på lekfisken ligger på 3,6 kilo.

Öringarna finns i Vindelälven mellan Sorsele och Ammarnäs.
Stammen är sjölevande, men lekvandrar till huvudlekområdena mellan Sjöforsen och Järnforsen i Vindelälven.

Efter leken i sept-okt övervintrar de i älven, innan de i maj-juni går ut på sjöarna igen. Stammens lekbestånd är relativt litet, vilket betyder att ett alltför högt uttag av stor fisk kan få stora konsekvenser.

Forskningen har bidragit till att fiskeförvaltningsorganisationerna i de övre områdena förändrat sina regelverk för fisket, vilket ger stammen möjlighet att utvecklas. Eftersom ammarnäsöringen har ett levnadsområde på nästan 10 mil, krävs ett stort engagemang, detta gäller även sjöarna där öringen tillväxer.

Ett minskat uttag av könsmogen fisk (över ca 2 kilo), skulle innebära flera lekfiskar på lekplatserna, vilket ger mer årsungar och i förlängningen även mer fisk på sjöarna. Fisket efter harr och öring är idag en av de största anledningarna till att besöka Sorsele/ Ammarnäs sommartid.

Sköter vi vårat eget fiske på rätt sätt och skapar säljbara fiskeprodukter till våra gäster, så kan vi behålla och kanske utveckla denna unika resurs till något ännu bättre…

Projektet har finansierats av Europeiska Fiskefonden och Vindelälvens Fiskeområde med dess medfinansiärer. Vindelälvens Fiskeområde är ett av 14 prioriterade områden i Sverige, där EU gör en särskild satsning på utvecklingen av fiskerinäringen.

Vindelälvens Fiskeråd har varit ägare av och administrerat projektet.

Finansiärer

Fiskerådet
Fiskerådet
Europeiska Fiskerifonden
Europeiska Fiskerifonden
Från kust till fjäll
Från kust till fjäll
Ekom
Ekom

Syfte/målbeskrivning:

Projektet syftar till och har som målsättning att öka kunskapen om stammen Ammarnäsöring, i området mellan Sorsele och Ammarnäs. Dessa kunskaper är viktiga i arbetet med att förvalta denna storöring på ett bra sätt. Projektet har också som mål att kunna informera om öringen, både lokalt och nationellt. Sportfisket ökar i omfattning och påverkar på sitt sätt, beskattningen av populationen på uppväxtområdena måste också vägas in i arbetet. Under projektets gång kommer ett antal faktorer att studeras lite extra:

  • Livsbiologi Ammarnäsöring
  • Vandringsmönster- När? – Varifrån? – Hur fort? och Hur långt?
  • Reaktion efter spöfångst
  • Antal återfångster
  • Vinterståndplatser
  • Skyddsvärda områden
  • Uppströms/nedströmslekare?

Aktörer i projektet är:

Projektägare Vindelälvens Fiskeråd

Projektledare: Daniel Holmqvist

Verksamhetsansvarig: Magnus Bidner, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

Ammarnäs FVO, Kontaktpersoner Peter Schmitt/ Urban Berglund

Kraddsele Sff, Kontaktpersoner Bo Brydsten/Ulrik Thureson

SLU-vattenbruk, Kontaktperson Peter Rivinoja

Märkning

Vid märkning av öring med radiosändare, så skall fisken väga minst 2,5 kg. Den skall vara i god kondition och inte uppvisa några andra synliga defekter. Diplomerade märkare märker fisken enligt fastställd instruktion (Obs! Sändaren kontrolleras innan den appliceras på fisken.)

Data på individen samlas in:

Vikt (g)

Längd (cm)

Kön (om möjligt)

Datum och tid

Plats (X,Y, samt forsnamn eller liknande)

Fjällprov (från sidan på fisken ovan sidolinjen bakom ryggfenan)

Genprov samlas in för ev. senare analys. (Bit av bukfenan, ca 1×1 cm)

Obs! Foto tas på fiskens bägge sidor med sändaren på.

Återhämtning efter märkning sker i sump under uppsikt av märkpersonal.

Sändaren på en nymärkt öring.
Sändaren på en nymärkt öring.
Sändarens fäst på andra sidan ryggfenan.
Sändarens fäst på andra sidan ryggfenan.

Pejling

Pejlingen genomförs med huvudansvar från fiskerättsägarorganisationerna i området. 2 uppsättningar av mottagare och antenner tas fram. Pejling sker med jämna tidsintervall, med förtätning vid hög aktivitet som lek, vandring och efter spöfångster med mera.

Tre stycken loggrar placeras ut på strategiska ställen, för att passivt kunna registrera vandringen.

Pejlinformationen tas ut med koordinater och förs in i ett exceldokument, samt i en interaktiv karta som finns på webben. Systemet för publiceringen av denna information tas fram i samarbete med Ammarnäs FVO och Vindelälvens Fiskeråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *